Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van TJS Dienstverlening. Hierin vindt u informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van onze dienstverlening en websites. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om zodat elke verwerking voldoet aan de gestelde wet- en regelgeving. Waaronder de wet ‘Algemene verordening gegevensbescherming’ (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 13 januari 2023. Eventuele aanpassingen worden op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Toepasbaarheid van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die TJS Dienstverlening verwerkt van betrokkenen in het kader van aangeboden nieuwsbrieven, informatievoorziening, uitlenen en andere diensten en/of het gebruiken van onze websites.

Door via het gebruiken van onze websites of op andere wijze gegevens aan ons te verstrekken, geeft u toestemming aan TJS Dienstverlening om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring te verwerken.

Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u slechts persoonsgegevens aan TJS Dienstverlening verstrekken indien één van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen ons hiervoor namens u toestemming geeft. Wij verzoeken u daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien u geen toestemming heeft gekregen.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

Verantwoordelijkheid voor uw gegevens?

TJS Dienstverlening is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. We zijn gevestigd aan de Stationspark 708 in Sliedrecht. Wij zijn verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals in dit document beschreven is.

Welke gegevens en met welk doel?

Websites, apps en systeem
Web bezoekers:
• IP-adres;
• Surf- en clickgedrag;
• Cookies (zie hieronder);
• Algemene bezoekgegevens, zoals de meeste bezochte pagina’s.;
• Gegevens contactformulier (naam, e-mailadres, telefoonnummer en inhoud bericht).
Uitzendkrachten:
• persoonsgegevens
• kopie brief met BSN-nummer
• sociaal- en werkvergunning
• loonbelasting verklaring
• kopie identificatie
• speciale documenten buitenlandse werknemers
• kopieën van vakopleidingen en werkervaring
• kopieën van geldige certificaten
• kopieën van diploma’s
• eventueel (medische) attesten
• evaluaties
• VCA-B of VCA-VOL
• bevestiging werkafspraken en salaris
• loonadministratie gegevens
• notities m.b.t. uitzending
• incidenten
• functiegerichte beperkingen
• taalvaardigheid

Verzameldoelen

Binnen de website van TJS Dienstverlening worden gebruiksstatistieken geanalyseerd. Het doel van het verzamelen van de gegevens is om inzicht te kijken in het gedrag van onze bezoekers op onze websites. Aan de hand van deze gegevens kan TJS Dienstverlening zijn diensten zo goed mogelijk afstemmen op de behoefte van de bezoeker en op die van TJS Dienstverlening.

Bezoekers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en clickgedrag. De gegevens in het contactformulier worden gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier. Om u een goed van dienst te kunnen zijn is het noodzakelijk dat TJS Dienstverlening bovenstaande gegevens van u inventariseert.

De gegevens van onze uitzendkrachten moeten wij over kunnen beschikken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om het uitzendwerk goed te kunnen uitvoeren.

Cookies

Op onze websites maken wij gebruik van (functionele en analytische) cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw apparaat, bijvoorbeeld uw computer, tablet of telefoon. In deze cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens.

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. TJS Dienstverlening maakt geen gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.

TJS Dienstverlening bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, slaan we de gegevens die u invult op.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

TJS Dienstverlening gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden middels Next-Gen Endpoint security-oplossingen en uiteraard met wachtwoord beveiligde computers en Cloud omgevingen.

Doorgifte buiten de EU

TJS Dienstverlening zal uw gegevens niet actief verstrekken aan partijen buiten de EU. Daarentegen kunnen uw persoonsgegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EUVS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Wilt u uw persoonsgegevens niet meer verstrekken? Dat kan op ieder moment. U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

U heeft het recht bezwaar te maken de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar:

TJS Dienstverlening
Stationspark 708
3364 DA Sliedrecht
E-mail: info@tjs-dienstverlening.nl